ODESZŁA DO PANA

25.04. 2016 r. Odeszła do Pana

 Mama ks. prał. Wiesława Świdzińskiego

Łącząc  się w żałobie i smutku,

  składamy ks. Wiesławowi kondolencje i  wyrazy współczucia .

Ks. Cezary Opalach

Dorota i Piotr Jasińscy wraz z całą Wspólnotą Domowego Kościoła.

W naszych modlitwach polecajmy Miłosiernemu Bogu  Zmarłą

oraz otoczmy modlitwą  całą  Rodzinę.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Parafii Św. Wojciecha w Mrągowie

w środę 27.04.2016. różańcem o godz. 11.00.

Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00,

Dzisiaj -26.04- o godz. 18.00 odbędzie się  w Kaplicy Eden w Mrągowie różaniec w intencji zmarłej.

MIŁOSIERNI CZYNEM

List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej
w Roku Miłosierdzia

 Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek  (Ap 7,16-17).
[Drugie czytanie z IV Niedzieli Wielkanocy]

 Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,

 przeżywamy Rok Miłosierdzia, którego jednym z celów jest ożywienie posługi charytatywnej w Kościele. Papież Franciszek w bulli Misericordiae Vultus skierował do wiernych Kościoła gorący apel: „O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas” (MV 5). Obowiązkiem Kościoła nie jest wyręczenie państwa z opieki socjalnej nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Jednak ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji Kościół stara się nieść balsam miłosierdzia. Czyni to poprzez głoszenie Ewangelii miłosierdzia, wprowadzanie w doświadczenie Bożej miłości na drodze posługi sakramentalnej, ale także poprzez adekwatne do potrzeb uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.

1. W Polsce wciąż są ludzie ubodzy

 Trwająca już ćwierć wieku transformacja społeczno-ustrojowa i gospodarcza w Polsce nie wszystkim obywatelom przyniosła poprawę bytu. Owszem, niektórym z nich udało się osiągnąć awans cywilizacyjny i podnieść niekiedy nawet znacznie swoją stopę życiową. Należy jednak pamiętać, iż w porównaniu z państwami Europy Zachodniej wciąż jesteśmy społeczeństwem ludzi ubogich.

 Miarą wartości systemu społeczno-politycznego państwa jest troska o najsłabsze ogniwo w społeczeństwie. Dojrzałe społeczeństwo dba o wszystkich swoich członków, wspiera słabych i stwarza dla nich szanse rozwojowe. Pomoc ludziom potrzebującym jest zadaniem nie tylko władz państwowych i samorządowych, lecz także organizacji „non-profit”, które są wiarygodnym miernikiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych krajach. Zakres ubóstwa w Polsce jest również dużym wyzwaniem dla Kościoła, który poprzez swoje instytucje, zwłaszcza parafie, zakony, Caritas, Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz inne stowarzyszenia i fundacje, ale także przez bezpośrednie działanie swoich wyznawców spieszy z pomocą ludziom potrzebującym. Skala ubóstwa w społeczeństwie polskim pokazuje, jak wciąż bardzo potrzebne jest zaangażowanie charytatywne Kościoła.

 Głównym celem misji Kościoła jest wprowadzenie wiernych do wspólnoty Bosko-ludzkiej miłości oraz stałe ich wspieranie, by w tej wspólnocie wytrwali aż do śmierci i przejścia do krainy wiecznej miłości, gdzie „nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, […] bo paść ich będzie Baranek” (Ap 7,16-17). Przechodząc więc w tym roku Jubileuszu Miłosierdzia przez drzwi kościołów stacyjnych, modlimy się nie tylko o zyskanie odpustu zupełnego dla zgładzenia zaciągniętych przez nas win i kar, ale także o to, by brama roku jubileuszowego okazała się dla nas bramą miłosierdzia. Żeby tak się stało, należy pełnić miłosierdzie nie tylko słowem i modlitwą, lecz przede wszystkim czynem, bo jak zapewnia nas sam Zbawiciel: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

 2. Chrześcijańska caritas

 Papież Benedykt XVI w Encyklice Caritas in veritate oddał istotę caritas chrześcijańskiej w następujących słowach: „Caritas to miłość przyjęta i darowana. Jest ona «łaską». Jej źródłem jest krynicznie czysta miłość Ojca do Syna, w Duchu Świętym. To miłość, którą Syn wylewa na nas. To miłość stwórcza, dzięki której istniejemy; to miłość odkupieńcza, dzięki której jesteśmy nowym stworzeniem. Miłość objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa (por. J 13, 1) oraz «rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego» (Rz 5, 5). Powołanie do miłości każdego chrześcijanina ma zatem swą podstawę we wszystko ogarniającej miłości Boga do ludzi, którzy są zobowiązani na tę miłość odpowiedzieć i rozszerzać ją w świecie. Najlepszym świadectwem o miłości Bożej w życiu doczesnym jest miłość bliźniego (por. 1 J 4, 20), a jej szczególnym przejawem jest posługa charytatywna, którą Kościół od początku uważał za swoje prawo i niezbywalny obowiązek (por. DA 8)”.

 Kościół w Polsce, wierny miłości, jaką Bóg rozlał w naszych sercach przed tysiącem lat w momencie Chrztu, podejmuje wyzwanie wynikające z wielorakich przejawów biedy materialnej, społecznej i duchowej. Dzieli się miłością, która ma swoje źródło w Bogu i przyjmuje różne formy miłości bliźniego, pomocy charytatywnej, obejmującej nie tylko swoich wiernych, ale także potrzebujących braci i siostry w innych krajach, nie pomijając także wyznawców innych wyznań i religii. Kościół w Polsce stara się rozwijać spontaniczne i zorganizowane formy pomocy potrzebującym, pamiętając przy tym, że największą biedą człowieka jest brak wiary w Boga, który „jest miłością” (1 J 4, 8).

 W posłudze charytatywnej Kościół stara się być dla świata znakiem tej miłości, którą jest żywy Chrystus. Dlatego postrzega cel tej działalności nie tylko we wspomaganiu człowieka w biedzie doczesnej, lecz we wskazywaniu mu nadprzyrodzonego źródła miłości. Posługa miłości w Kościele ma na uwadze obronę wolności i godności człowieka. Polega na przywracaniu wolności utraconej na skutek zgubnych nałogów lub złych decyzji człowieka. Kościół przez posługę miłości stara się także chronić zagrożoną godność człowieka w podeszłym wieku, chorego, niepełnosprawnego, samotnego, uzależnionego lub wykluczonego społecznie, a także tego jeszcze nienarodzonego.

 3. Wiara wyraża się w czynach

 W ponad tysiącletniej historii naszego narodu Kościół zapoczątkował bezinteresowną pomoc bliźniemu i mimo zmieniających się warunków kontynuuje dzieła miłosierdzia. W Polsce Kościół prowadzi obecnie ponad 800 charytatywnych instytucji, które realizują ponad 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł charytatywnych. Dzieła te prowadzą diecezje, żeńskie i męskie zakony, parafie jak również katolicy świeccy w formie różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń. Te dzieła powstają dzięki zaangażowaniu i pracy konkretnych ludzi Kościoła, którzy nieraz całe swoje życie poświęcają posłudze charytatywnej. W dzieła miłosierdzia jest zaangażowanych ponad 30 tys. pracowników instytucji charytatywnych. Wśród nich są księża, osoby konsekrowane i świeccy, którzy razem z ponad 80 tysiącami wolontariuszy pracują w kościelnych hospicjach, noclegowniach, wydają posiłki, opiekują się dziećmi, osobami starszymi, uzależnionymi oraz niepełnosprawnymi. Poprzez wsparcie finansowe w ich miłosiernej posłudze uczestniczy cały Kościół i obejmuje pomocą 3 miliony potrzebujących.

 Na szczególną uwagę zasługuje miłosierdzie świadczone tym, których mamy wokół siebie. Dlatego tak cenne są wszelkie inicjatywy pomocowe podejmowane w naszych parafiach, takie jak roznoszenie Komunii św. chorym, odwiedzanie i pomoc pielęgnacyjna chorym, przygotowywanie paczek dla ubogich rodzin, wydawanie posiłków, odzieży, butów, itp. Dzięki ponad 60 tysiącom organizacji działającym w parafiach pomoc charytatywna dociera do ponad pół miliona osób. W tych wspólnotach ludzie potrzebujący znajdują duchowe i moralne wsparcie.

 Budowanie Kościoła jako wspólnoty miłości braterskiej i wzajemnej solidarności to wielkie zadanie uczniów Chrystusa. Realizacja tego zadania wymaga od wszystkich ludzi Kościoła – jak uczył przed laty św. Jan Paweł II – otwartości na dar Bożej miłości oraz poszerzenia swojej „wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo Millennio Ineunte, 50). Papież Franciszek dopowiada dziś, iż miłosierdzie stanowi istotę Ewangelii, a przez to także naszej wiary, ponieważ miłosierdzie jest „siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem” (Misericordia Vultus 6).

 Instytucjom i wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne, pracownikom i wolontariuszom oraz wszystkim ludziom dobrej woli udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce   obecni na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu w dniu 15 kwietnia 2016 r.

DWDD W FILII PELPLIŃSKIEJ

09 kwietnia 2016 r. w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym w Elblągu odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych filii pelplińskiej. Program rozpoczął się o godz. 10.00 zawiązaniem wspólnoty, a w temat spotkania „Posługa miłosierdzia zadaniem dla diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie” w kilku zdaniach wprowadził nas moderator filii ks. Zenon Pipka. Podkreślił, że nasze spotkanie powinno zachęcić nas do dzielenia się pomysłami, projektami dotyczącymi przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w diecezjach. Następnie został odtworzony fragment słowa programowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Marka Sędka, wygłoszonego podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie. Wypowiedź Moderatora dotyczyła trzech postaw, jakie należy podjąć w realizacji czynów miłosierdzia:
– wyznawać i głosić miłosiernego Ojca
– błagać Boga o miłosierdzie nad światem
– podejmować czyny miłosierdzia.

W ostatnim punkcie tej części spotkania, w ramach „Godziny odpowiedzialności”, głos zabrało kilku przedstawicieli diakonii diecezjalnych. Między innymi swoim świadectwem podzieliła się osoba z diakonii życia z Lęborka. Mówiła o pomocy młodej dziewczynie spodziewającej się dziecka, której wyrzekła się rodzina. Członkowie Ruchu zorganizowali pomoc materialną i objęli opieką przyszłą matkę, by stworzyć warunki do narodzin i życia dziecka. Ks. Zenon Pipka zwrócił uwagę, by przywrócić uśmiech osobom będącym w KWC. Chodzi o to, by pokazać, że jest naszą radością włączenie się w dzieło Krucjaty, że jesteśmy ludźmi radosnymi, a nie cierpiącymi z powodu podjętej ofiary.

Zwrócono też uwagę, by prosić Pana Boga na modlitwie, abyśmy odkrywali w sobie dary i charyzmaty potrzebne do dokonywania czynów miłosierdzia. Para diecezjalna gdańska, Basia i Edek  Muża, podzielili się inicjatywą diakonii społecznej, która objęła modlitwą parlamentarzystów. Jedna osoba podejmuje stałą modlitwę za jednego posła lub senatora. Diakonia miłosierdzia podjęła szereg działań związanych z pomocą potrzebującym, m. in. włączyła się z akcję „Świąteczna paczka”, aktywizując do tego dzieła wielu ludzi.

W kolejnej części udaliśmy się do kościoła na Namiot Spotkania, a po nim rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył biskup Józef Wysocki – autor „Rytuału rodzinnego”. Podczas bardzo ciekawej homilii wygłoszonej przez księdza biskupa usłyszeliśmy m.in. wiele osobistych wspomnień ze spotkań z ks. Franciszkiem Blachnickim.

Po obiedzie miały miejsce spotkania w następujących grupach:
– diakonia komunikowania społecznego
– diakonia wyzwolenia i diakonia życia
– diakonia ewangelizacji i diakonia oaz rekolekcyjnych
– kapłani oraz diakonie społeczna i miłosierdzia
– diakonia muzyczna
– diakonia liturgiczna
– diakonia modlitwy
– krąg filialny.

Następnie miało miejsce podsumowanie, podczas którego przedstawiciel każdej z grup złożył krótką relację z przebiegu spotkania. Na zakończenie odmówiliśmy Nieszpory i po błogosławieństwie prowadzącego je kapłana rozjechaliśmy się do swoich domów.

Małgosia Mariusz Maciejewscy
para diecezjalna bydgoska

 

Zobacz galerię

 

 

KOMUNIKAT METROPOLITY WARMIŃSKIEGO

DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Drodzy Bracia i Siostry ! 

       W Uroczystość Chrystusa Króla, dnia 22 listopada 2015 r., we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny został odczytany List pasterski Biskupów Polskich z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Pasterze Kościoła katolickiego zwrócili uwagę na bezcenną wartość Chrztu Świętego przyjętego przez Mieszka I, który wprowadził naszą Ojczyznę w świat kultury łacińskiej i we wspólnotę ludów chrześcijańskich, z ich nowymi instytucjami, strukturami i zapisami prawnymi. Podkreślili również, że sakrament Chrztu jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą do życia we wspólnocie z Bogiem i Kościołem. Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz w Jego zwycięstwie nad szatanem, śmiercią i wszelkimi przejawami zła, a także w życiu wypełnionym duchem Bożej miłości, która uzdalnia do okazywania miłosierdzia ubogim i cierpiącym fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo, do czego wzywa nas Ojciec Święty Franciszek w Roku Miłosierdzia.

       Główne uroczystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski pod hasłem „Gdzie Chrzest tam nadzieja” odbędą się 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16 kwietnia w Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Natomiast każda z diecezji obchodzi tę uroczystość w czasie wyznaczonym przez swojego biskupa ordynariusza. W Archidiecezji Warmińskiej tym szczególnym dniem będzie Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski oraz Kościoła na Warmii. To dzięki jego działalności misyjnej, przypieczętowanej krwią męczeńskiej śmierci, chrześcijaństwo dotarło na nasze ziemie.
       Pięćdziesiąt lat po obchodach Millenium Chrztu Polski na Jasnej Górze w 1966 r., dnia 3 maja 2016 r. Episkopat Polski razem ze zgromadzonymi wiernymi ponownie zawierzy Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej Królowej naszej Ojczyzny, wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami. Biskupi będą dziękować Bogu za sakrament Chrztu Świętego, który jednoczy nie tylko polskich katolików, ale także chrześcijan zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
       Natomiast w sobotę, 23 kwietnia br. o godz. 12.00, w bazylice współkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie odprawię razem z biskupami i kapłanami Archidiecezji Warmińskiej uroczystą Mszę Świętą, podczas której zawierzę Bogurodzicy Dziewicy, Kościół na Warmii. W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia br., księża proboszczowie naszej archidiecezji zawierzą Matce Bożej parafie, w których duszpasterzują.
Matka Zbawiciela była zawsze obecna w życiu, kulcie i duchowości naszego narodu i naszej archidiecezji. Świadczy o tym najstarszy polski hymn religijny Bogurodzica, warmińska katedra we Fromborku z XIV w., której patronką jest Wniebowzięta Najświętsza Maryja Panna oraz nabożeństwa ku czci Niepokalanej i pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Dlatego i tym razem nie może zabraknąć w tej wspaniałej uroczystości, duchowej obecności naszej niebiańskiej Matki.
        Z okazji uroczystości jubileuszowej i patronalnej zapraszam duchowieństwo, zakonników i zakonnice, katechetów oraz wiernych Archidiecezji Warmińskiej, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a także przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych, oświaty i szkolnictwa wyższego naszego regionu do uczestnictwa we Mszy Świętej we współkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie w dniu 23 kwietnia br. Niech dla nas wszystkich ta uroczystość będzie czasem wdzięczności wobec Boga za ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu, a także czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem oraz pogłębienia dziecięcej więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką. Niech będzie czasem radosnej wspólnoty z wszystkimi ochrzczonymi, dziećmi tego samego Ojca w Niebie.

 Olsztyn, dnia 06 kwietnia 2016 r.
l.dz. 301/2016

 Abp Wojciech Ziemba METROPOLITA WARMIŃSKI
Ks. Tadeusz Marcinkowski Kanclerz Kurii 

NIEDZIELE ŚWIADECTW

Droga Wspólnoto

Za  nami ostatnia Niedziela Świadectw w tym roku formacyjnym.

 Od stycznia mamy odbyło się sześć  Niedziele Świadectw w trzech parafiach w Szczytnie, w Parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie, Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i   Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim .

Bardzo dziękujemy małżeństwom, które w tych dniach  dawały świadectwa tj.  Bożence i Wojtkowi Szczurek, Dorocie i Piotrowi Jasińskim, Halince i Januszowi Chowaniec, Kasi i Krzysztofowi Dąbrowskim, Irmie i Gerardowi Kardash, Grażynce i Robertowi Niedzwieckim, Ani i Ryszardowi Musik oraz  Małgosi i Mirkowi Andruszkiewiczom (którzy dawali świadectwo w Szczytnie i w Mrągowie). My również dawaliśmy świadectwo w Szczytnie i Lidzbarku Warmińskim.

Otoczmy modlitwą to dzieło, Ewangelizatorów, ks. Cezarego a także wszystkie małżeństwa, które usłyszały i usłyszą świadectwa o Domowym Kościele i będą chciały skorzystać z zaproszenia do wspólnoty. 

Powierzajmy Panu Irmę i Gerarda, którzy mają pilotować krąg powstający w Szczytnie, oraz Gosię i Pawła Woźnickich odpowiedzialnych za powstający krąg w Lidzbarku Warmińskim.

Prosimy gorąco o zaangażowanie się wszystkich małżeństw, a w szczególności o Wasze wsparcie modlitewne i towarzyszenie małżonkom, którzy podczas mszy będą głosili świadectwa. Niech Wasza obecność i wspólna modlitwa będzie dla nich umocnieniem.

Nadal prosimy również małżeństwa, które jeszcze nie napisały  świadectw, aby radością bycia w Domowym Kościele i świadectwem swojego życia, podzielili się z innymi.  Przelejcie tę radość na papier i prześlijcie do ks. moderatora diecezjalnego Cezarego Opalacha na adres: moderatordiecezjalny@domowykosciol.olsztyn.pl .

Ala i Jarek Dąbrowscy -Animatorzy Diakonii Ewangelizacyjnej 

 

APEL

Centralnej Diakonii Życia do członków Ruchu

 

Centralna Diakonia Życia zwraca się do wszystkich członków naszego Ruchu o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod apelem do parlamentarzystów przygotowanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia Człowieka o uchwalenie prawa chroniącego każde życie ludzkie od momentu poczęcia.

  • Ochroną prawną powinny zostać objęte wszystkie dzieci bez względu na stan ich zdrowia czy okoliczności poczęcia.
  • Matka i rodzina dziecka poczętego mają mieć zapewnioną medyczną, materialną, psychologiczną i prawną pomoc ze strony państwa polskiego.
  • Utrzymać należy dotychczasowy, ustawowy zapis wyłączający kobietę dokonującą aborcji z odpowiedzialności karnej.

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.kochamykazdedziecko.pl/
Zachęcamy do zapoznania się z apelem i jego uzasadnieniem oraz do pobrania, wydrukowania i udostępnienia w Waszych wspólnotach, rodzinach, wśród bliskich i znajomych tabeli do zbierania podpisów.
Prosimy o akcję rozsyłania e-maili z podaniem linku do powyższej strony, gdyż podpisy można składać także elektronicznie.

Dorota i Łukasz Kozyrowie
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie

za: www.oaza.pl

 

DROGA KRZYŻOWA – WSPOMNIENIE

20 marca o godz. 15.00 jak co roku w Niedziele Palmową Wspólnota Domowego Kościoła, parafianie z Kieźlin oraz mieszkańcy Olsztyna i okolic  rozpoczęli Drogę Krzyżową w Kalwarii Warmińskiej w Głotowie,  pod przewodnictwem O.  dr Zbigniewa Pisiałek CP (proboszcza Parafii Św. Rozalii w Kieżlinach).

Z roku na rok grupa pątników jest większa i zebrane datki na renowację kapliczek  hojniejsze, za co bardzo dziękujemy w imieniu ks. Marka Proszka (proboszcza Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Głotowie).

Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy za rok.

Dorota i Piotr Jasińscy

Poniżej rozważania Drogi Krzyżowej z tego dnia,  przygotowane przez Łucję i Andrzeja Grabowskich:

Droga Krzyżowa Glotowo 2016r.