PIELGRZYMKA DO KALISZA-INFORMACJA PARY KRAJOWEJ

Droga Wspólnoto!

Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną pielgrzymkę Domowego Kościoła do Kalisza w takiej formie, jak to było dotychczas, czyli z naszą fizyczną obecnością w Sanktuarium Świętego Józefa w dniu 16 maja. Pragniemy jednak w tym dniu być razem – stąd prosimy, nie wykreślajcie tego wydarzenia z kalendarza. Pielgrzymka przybierze inną formę: przewidziana konferencja będzie dostępna dla wszystkich do odsłuchania (a może i obejrzenia), akt zawierzenia św. Józefowi też będzie miał miejsce, ale w naszych rodzinach,… O wszystkich planowanych elementach będziemy informować bliżej tego spotkania. Ufamy, że św. Jan Paweł II, w którego słowa w szczególny sposób chcieliśmy się wsłuchać w czasie tego spotkania, będzie czuwał nad naszymi rodzinami i wskazywał drogę do świętości.

Rodzinom z diecezji kaliskiej oraz filii krakowskiej, które w tym roku w szczególny sposób miały podjąć posługę w Kaliszu, bardzo dziękujemy za gotowość służenia, ale na ten rodzaj posługi trzeba będzie poczekać rok😊

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa DK

NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONOWIRUSA

 

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski
w związku z pandemią koronawirusa

 

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.1. Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboruOdrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

Lublin, 31 marca 2020 r.

INFORMACJE DIAKONII MODLITWY

 INTENCJE MODLITEWNE ZGŁOSZONE W LUTYM I MARCU 2020

1830. Módlmy się o Boże prowadzenie i potrzebne dary Ducha Świętego na czas przygotowań do rekolekcji tematycznych „ Komunikacja w małżeństwie i rodzinie”, aby Pan Bóg prowadził to dzieło a Matka Boża otoczyła swoją opieką prowadzących i uczestników rekolekcji. Gosia i Mirek.

1831. Módlmy się za małżeństwa, które w lutym obchodzą jubileusze ślubów, aby Pan Bóg błogosławił ich miłości i obdarzył potrzebnymi łaskami ich rodziny.

1832. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla wnuków- Piotrusia, Tosi, Frania i Stasia oraz ich rodziców.

1833. Módlmy się w intencji zmarłego Ferdynanda Kuc, aby Pan Bóg okazał mu miłosierdzie i obdarzył radością nieba. Dla Andrzeja, Danusi i całej ich rodziny prosimy o łaskę umocnienia w trudnych chwilach rozstania z bliską osobą oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla nich.

1834. Módlmy się w intencji Aleksandra prosząc o dary Ducha Świętego w codziennym życiu, otwarcie się na wolę Bożą oraz pomoc w rozwiązaniu sytuacji mieszkaniowej.

1835. Módlmy się w intencji brata Ludwika i bratowej Jadwigi oraz ich dzieci, aby byli otwarci na pojednanie z innymi członkami rodziny. Pan Bóg niech obdarzy ich potrzebnymi łaskami.

1836. Módlmy się w intencji wyborów prezydenckich, aby Polacy dokonali wyboru właściwej osoby, która będzie mądrze sprawować ten urząd i godnie reprezentować naszą ojczyznę.

1837. Módlmy się o zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niech Pan Bóg umocni wszystkich chorych i udzieli łaski powrotu do zdrowia.

1838. Módlmy się w intencji Eweliny i Rafała o Boże błogosławieństwo dla nich i córeczki Marysi. Prosimy o łaskę zdrowia dla niej.

1839.Módlmy się w intencji Natalii i Mateusza oraz ich dzieci, prosząc o potrzebne łaski i podejmowanie właściwych decyzji życiowych.

1840. O udaną operację dla Lucjana.

1841. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla rodziny Grzegorza i Małgorzaty, ich córek Zuzanny i Zofii.

1842. Proszę o modlitwę za Anię, w intencji Bogu wiadomej. Boże pomóż jej odnaleźć dobro i żeby umiała zrezygnować i odejść od złego.

1843. Prosimy o modlitwę za Michała Jaśniewskiego. Stan bardzo ciężki. Jest klerykiem na pierwszym roku w seminarium u Saletynów. Prosimy o błogosławieństwo dla rodziny.

1844. Módlmy się w intencji Floriana, który przewrócił się jadąc na hulajnodze i doznał obrażeń, aby powrócił do zdrowia. Niech Pan Bóg błogosławi całej rodzinie

1845. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i wsparcie w przeżywanych problemach zdrowotnych dla Ani i Ryszarda. Niech Matka Boża uzdrowienie chorych będzie ostoją w przezwyciężaniu niedomagań fizycznych i duchowych.

1846. Módlmy się w intencji Oli ( 5 lat), prosząc Pana Boga o zdrowie dla niej, po ciężkiej operacji. Niech Bóg obdarzy całą rodzinę błogosławieństwem, a Matka Boża otoczy opieką Olę i jej rodziców.

1847. Módlmy się za Ritę Kostkę, która jest w szpitalu z pękniętym tętniakiem. Stan beznadziejny. Módlmy się za nią, jej męża Leonarda i całą rodzinę.

1848.Módlmy się za Tomka i Asię o uzdrowienie z koronawirusa.

1849.Módlmy się w intencji śp. Ryszarda Hajduk, prosząc o miłosierdzie Boże dla niego, aby jak najszybciej mógł doświadczyć radości nieba. Prosimy o błogosławieństwo Boże dla Marcina i Zosi z rodziną.

1850. Módlmy się za śp. Zygmunta Gbiorczyka , aby Bóg okazał mu miłosierdzie i wprowadził do swojego królestwa. Niech Pan Bóg błogosławi księdzu Gbiorczykowi i całej rodzinie zmarłego.

Ze wszystkimi łączymy się w modlitwie. Na trudny czas pandemii oprócz Różańca św. i Koronki do Miłosierdzia Bożego polecamy Psalm 91 „ O Bożej opiece”.

Halina i Janusz Chowaniec.

Zgłaszać intencje można telefonicznie- 89 5426452

lub na adres e-mail ( zakładka DIAKONIE )

HARMONOGRAM ZMIAN TAJEMNIC IV, V, VI 2020

ZGLOSZENIE-DO-DIAKONII-MODLITWY

MSZA ŚW. ZA DK -TRANSMISJA ON-LINE

Droga Wspólnoto!
Szczególnie w tym czasie, który przeżywamy, potrzebna jest modlitwa i w intencjach Domowego Kościoła, ale też o ustanie epidemii i zdrowie dla nas wszystkich.
Zapraszamy więc do duchowego uczestnictwa w Eucharystii celebrowanej 1 kwietnia przez moderatora krajowego DK, ks. Krzysztofa Łapińskiego oraz ks. Tomasza Opalińskiego.
Ks. Krzysztof odprawi Mszę Świętą o godz. 8.00 w kaplicy bł. Ks. Michała Sopocki Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Ta Msza Święta będzie transmitowana w internecie za pośrednictwem kanału YouTube ArchiBial:
https://www.youtube.com/channel/UCUXkwRCANTJaV3a4s0xa76w
Ksiądz Tomasz odprawi Eucharystię o godz. 17.00 w swojej parafii w Janowie.
Kolejna Msza Święta 6 maja.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

za:http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/msza-sw-za-dk-transmisja-on-line/

MIESIĘCZNE SPOTKANIE KRĘGU

Droga Wspólnoto!

Założyciel naszego Ruchu już w pierwszych numerach „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych” pisał, że „celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu” (nr 0). W sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, niemożliwym stało się fizyczne spotkanie kręgu, co nie znaczy, że nie możemy realizować postawionych celów. Dziś w szczególny sposób jesteśmy wezwani do zbliżania się do Boga, nawrócenia, przylgnięcia do Tego, który jest potężniejszy niż wirusy, lęki i słabości. Dziś również mamy okazję do jeszcze większego zbliżenia się do naszych małżonków – wszak formacja w naszych rodzinach i małżeństwach powinna być pielęgnowana i realizowana, może gorliwiej niż kiedyś. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszamy Was do trwania na codziennej modlitwie różańcowej o godz. 20.30 (z wielu miejsc są także transmisje, więc można włączyć się w szerszą wspólnotę Kościoła) oraz na modlitwach, do których zaprasza nas i wzywa Ojciec Święty czy nasi biskupi (np. w środę o godz. 12.00, czy w piątek, 27 marca o godz. 18.00).

Co zrobić ze spotkaniami kręgu i wsparciem, które daje krąg poszczególnym małżeństwom? Fizycznie spotkać się nie możemy, ale zachęcamy Was przede wszystkim do solidnego omówienia spotkania w małżeństwach, a także do zobaczenia, czy inne formy przekazu są możliwe w przypadku konkretnego kręgu. Może to będzie wykorzystanie Skype, WhatsApp`a czy innych narzędzi komunikacji na odległość (wiemy, że już niektórzy takie doświadczenia w ostatnich dniach mają) – pozostawiamy to Waszemu rozeznaniu i decyzji. Pamiętajmy, że jest to sytuacja nadzwyczajna, podobnie jak z Eucharystią. Gdy tylko sytuacja się zmieni, wróci do normy, to wracamy do regularnych spotkań z fizyczną obecnością wszystkich osób, podobnie jak w przypadku Eucharystii – z utęsknieniem wrócimy do spotkania z żywą obecnością Chrystusa. Mamy świadomość, że szczególnie starsze kręgi mogą nie mieć możliwości technicznych do uczestnictwa w spotkaniu na odległość – zatroszczmy się o to, aby przewidziane treści jak najlepiej przedyskutować, przemodlić w naszych małżeństwach. Nie traćmy jednak kontaktu ze sobą – wiele osób w tym czasie może potrzebować wsparcia, nie tylko fizycznego czy materialnego.

Z nadzieją i ufnością, w modlitewnej łączności każdego dnia o 20.30,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Konspekt spotkania na kwiecień:

Konspekt – IV 2020

ODSZEDŁ DO PANA

W  dniu 23.03.2020 r. odszedł do Pana śp. Ryszard Hajduk

tata Marcina Hajduka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.03 w Suwałkach.

Z powodu epidemii uroczystość pogrzebowa odbędzie się tylko we wspólnocie najbliższej Rodziny.

 

Łącząc się w żalu i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą zmarłego Ryszarda,  Marcina z Zosią oraz całą rodzinę.

„OJCZE NASZ” W ŚRODĘ 25 MARCA W POŁUDNIE Z OJCEM ŚWIĘTYM

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości – powiedział Ojciec Święty Franciszek po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”. Zachęcił wszystkich chrześcijan do odmówienia 25 marca w południe modlitwy „Ojcze nasz” oraz do włączenia się w modlitwę, której będzie przewodniczył w piątek 27 marca o godz. 18.00 na pustym Placu św. Piotra.

Polskie tłumaczenie słów Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry,

W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Nie zapomnijcie za mnie się modlić. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

KAI/ Vatican.va
https://episkopat.pl/ojciec-swiety-franciszek-chcemy-odpowiedziec-na-pandemie-wirusa-pandemia-modlitwy/ 

ODSZEDŁ DO PANA

W dniu 23 marca 2020 r. zmarł śp. ZYGMUNT GBIORCZYK (1941-2020), Ojciec Księdza mgr. lic. Marka Gbiorczyka, Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii świętego Wawrzyńca w Gryźlinach, Ojca duchownego dekanatu Olsztynek, Audytora Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej, moderatora kręgu DK w Stawigudzie.

Msza Święta  pogrzebowa zostanie odprawiona w najbliższą środę, 25 marca 2020 r. o godz. 11.00,
w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu.

Ciało Zmarłego zostanie pochowane na nowym cmentarzu komunalnym w Reszlu.

Z powodu epidemii uroczystość pogrzebowa odbędzie się tylko we wspólnocie najbliższej Rodziny.

 

Łącząc się w żalu i smutku składamy ks. Markowi kondolencje i wyrazy współczucia.

Alina i Jan Pilipienko- para diecezjalna

Ks. Mariusz Grabas- moderator diecezjalny

wraz z całą wspólnotą Domowego Kościoła.

Otoczmy modlitwą zmarłego Zygmunta, ks. Marka i całą rodzinę.

 

SŁOWO PARY KRAJOWEJ

„Myślę o rodzinach, zamkniętych w domach, dzieciach, które nie chodzą do szkoły, być może rodzice także nie mogą wyjść; niektórzy są na kwarantannie. Niech Pan pomoże im znajdować nowe sposoby, nowe przejawy miłości oraz współistnienia w tej nowej sytuacji. To dobra okazja, aby odnaleźć prawdziwe uczucia poprzez kreatywność w rodzinie. Módlmy się za rodziny, aby relacje w nich, w tym momencie rozkwitały zawsze dobrem” (Franciszek, 16 marca 2020).

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła.

Słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas dzisiejszej Eucharystii niech będą dla nas zachętą do tworzenia prawdziwych „Kościołów domowych”, gdzie rozkwitać będzie dobro. W tym niełatwym dla wszystkich czasie, kiedy ograniczone są bezpośrednie relacje zarówno między bliskimi, jak i członkami wspólnoty Domowego Kościoła kręgu, rejonu, diecezji, kraju – zachęcamy, aby pamiętać o sobie wzajemnie w modlitwie (m.in. o godz. 20.30), wspierać się w tym, co możemy dla siebie nawzajem uczynić i tym silniej budować wspólnotę swojego małżeństwa i rodziny.

Ograniczenie kontaktów zewnętrznych może sprzyjać wzmocnieniu naszej osobistej relacji z Jezusem (spotkanie ze słowem Bożym i Namiot Spotkania), relacji małżeńskiej (modlitwa małżeńska, dialog małżeński, reguła życia) i rodzinnej (modlitwa rodzinna). Może dla niektórych trudniej będzie wymówić się przy realizacji zobowiązań brakiem czasu i codziennym zabieganiem, a może zwyczajnie, bardziej dostrzeżemy najbliższych, ich trudności, niepokoje.

Tematyka przewidzianego na marzec spotkania kręgu „Nie lękajcie się” (może niektórzy zdążyli je zrealizować) stawia przed nami w obecnej sytuacji profetyczne pytania: „co jest powodem naszych trosk, lęków i niepokojów” oraz „co wzmacnia naszą życiową odwagę” (List 157, s.10-13). Sięgnijmy w naszych małżeństwach (może po raz drugi) do zawartych w tym konspekcie myśli ks. F. Blachnickiego, a za nim do wskazanych tekstów biblijnych oraz do zamieszczonych słów Jana Pawła II. Z odwagą i pokojem serca budujmy więź z Jezusem, współmałżonkiem, rodziną. Ten czas może nas umocnić, a przez lekturę tekstów Założyciela pogłębić świadomość charyzmatu. Jeden z tekstów już poniżej.

Łącząc się z naszymi wspaniałymi kapłanami – najczęściej już tylko wirtualnie – wpierajmy się wzajemną modlitwą, może rozmową, wyrazami pamięci. Szczególnie pamiętajmy o wszystkich chorych i starszych. Zamkniętym w domowym zaciszu może nie brakuje artykułów pierwszej potrzeby, ale właśnie rozmowy. Może więc warto sięgnąć po telefon i usłyszeć o troskach, niepokojach, ale i nadziejach. Zazwyczaj to właśnie te osoby stanowią dla nas zaplecze modlitewne. Ten czas to prawdziwy sprawdzian tego, na ile żyjemy wyznawaną prawdą „światło-życie”.

Pamiętajmy o tych z naszej Wspólnoty, którzy w tych dniach stoją „na pierwszej linii frontu” – o pracownikach służby zdrowia i wszystkich innych służb spieszących z pomocą. Niech Maryja otacza ich swoim płaszczem.

z modlitwą,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

„Każdy dzień jest próbą wiary. Każdego dnia musimy odpowiedzieć na wezwanie Boże, które zawarte jest w różnych sytuacjach, w różnych próbach i różnych doświadczeniach. Każde zwycięstwo wiary i ufności umocni naszą wiarę i coraz bardziej będziemy opierali całą swoją egzystencję na Bogu, na przekonaniu, że miłość i dobroć Boga ostatecznie kieruje światem i losem każdego z nas. Chrystus przychodzi do nas w ukryciu i doświadcza nas, jak doświadczał tę kananejską niewiastę. I my w próbach wiary i ufności musimy wyznawać: Panie, wierzymy, że jedynie Twoja miłość może nas wyprowadzić ze wszystkich trudności naszego życia, wierzymy, że Twoja miłość ostatecznie przez wszystko do nas przemawia i chcemy Tobie zaufać. Tak jak mówi święty Paweł: Któż nas może oddzielić od miłości Boga w Chrystusie? Czy ucisk, czy cierpienia, czy choroba, czy ubóstwo, czy prześladowanie? (por. Rz 8,35). Nic nie może nas od niej oddzielić, bo miłość Boga zwycięża we wszystkich okolicznościach życia. Zwycięża wtedy, kiedy potrafimy w nią uwierzyć i jej zaufać” (F. Blachnicki, Kim jest człowiek, Kraków 2010, s. 41).

Ponieważ większość Wielkopostnych Dni Wspólnoty w naszych rejonach/diecezjach została odwołana, zachęcamy do zapoznania się z materiałami przewidzianymi na to spotkanie – mogą być inspiracją do przeprowadzenia dialogu małżeńskiego.

Wielkopostny-cykl-Dni-Wspólnoty (1)

MODLITWA W RODZINACH O 20.30

Szczęść Boże!
Istnieje wiele inicjatyw modlitewnych o ustanie epidemii. Zachęcamy do włączenia się w apel przewodniczącego KEP, abpa Gądeckiego o codzienną modlitwę różańcową w naszych rodzinach o godz. 20.30:
„Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.”  https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-stosujmy-sie-rozporzadzenia-organow-panstwowych-by-na-mszy-sw-w-kosciolach-przebywalo-do-50-osob/.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Módlmy się także za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego:

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ……………….. o którą najpokorniej proszę. Amen.

PROŚBA DIAKONII MODLITWY

Szczęść Boże!
 
W związku z epidemią koronawirusa diakonia modlitwy proponuje małżeństwom i rodzinom naszej wspólnoty codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00( lub innej). Módlmy się , aby Pan Bóg okazał swoje miłosierdzie Polsce i całemu światu i zahamował dalsze rozprzestrzenianie się tego groźnego wirusa, chorych obdarzył łaską zdrowia oraz dał siły tym, którzy niosą pomoc.
 
Halina i Janusz Chowaniec

DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH ODWOŁANY !!!

Drodzy Odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie!

Kilka spraw związanych z ostatnimi wydarzeniami:

  1. Pandemia koronawirusa to czas sprawdzianu naszej chrześcijańskiej dojrzałości, o której tak wiele niedawno mówiliśmy w ramach 45. Kongregacji Odpowiedzialnych. A więc czas naszej ofensywy duchowej: poprzez modlitwę i post w intencji ustania epidemii i o powrót do zdrowia dla wszystkich zarażonych. To także okazja do dawania świadectwa czynnej miłości bliźniego, a więc wspierania ludzi starszych i samotnych m.in. poprzez pomoc w zakupach i załatwianiu różnych spraw osobom objętym kwarantanną itp. W takich właśnie działaniach ma się przejawiać nasza wyobraźnia miłosierdzia. To wreszcie świadectwo ufności pokładanej w Bogu, zwłaszcza wobec wszystkich przestraszonych i ulegających panice.
  2. Jeśli chodzi o rejonowe dni wspólnoty to decyzję o ich przebiegu względnie ich odwołaniu pozostawiam w gestii moderatorów diecezjalnych bądź zakonnych, zwłaszcza wobec różnych zarządzeń poszczególnych Księży Biskupów podejmowanych po wczorajszym komunikacie Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli o mnie chodzi, to sugerowałbym ich odwołanie.
  3. Co do najbliższego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który miał odbyć się 28-29 marca br. to zarządzam jego odwołanie, prosząc jednocześnie o wykorzystanie dołączonych do tego newslettera rozważań (przygotowanych na ten dwdd) w ramach indywidualnego lub małżeńskiego namiotu spotkania.
  4. Na koniec chciałem się podzielić wielką radością. W dniu wczorajszym, 12 marca, w gmachu Ministerstwa Klimatu w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowaniu Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku n.D., które jednocześnie stanie się częścią nowoczesnego centrum naszego Ruchu. Termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku. Kwota wielomilionowej dotacji uzyskanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi prawie 90,8% całości przewidzianych wydatków na budowę Centrum. Do uzupełnienia niezbędnego wkładu własnego Stowarzyszenia, wynoszącego 9,2 %, brakuje jeszcze kilkaset tysięcy złotych. Będę bardzo wdzięczny za każdą ofiarę na ten cel, m.in. poprzez portal: wspieram.oaza.pl

 

Niech Bóg, zawsze miłosierny, wspiera nas w tegorocznym, szczególnym okresie kwarantanny, jaką corocznie dla Kościoła jest czterdziestodniowy czas przygotowania paschalnego.

Marek Sędek -moderator generalny RŚ-Ż